Privacyreglement

Disclaimer 

Datum: 01-11-2018 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.progreszorg.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ProgresZorg. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie 
ProgresZorg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Intellectueel eigendom
 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProgresZorg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ProgresZorg. 

E-mail
ProgresZorg garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat de tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen, kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd, door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Dit riskeert u indien zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per mail wordt gecorrespondeerd. 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. ProgresZorg heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. ProgresZorg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.progreszorg.nl op deze pagina.